Aktuální akce a novinky v nabídce

Stačí nám zanechat Váš e-mail a my Vás o tom budeme informovat.

Obchodní podmínky

Obchodní podmínky obchodu 30letavalka.cz

 

I. Základní ustanovení

Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) upravují některá práva a povinnosti kupujícího a prodávajícího v případě prodeje zboží v internetovém obchodě www.30letavalka.cz (dále „internetový obchod“). Provozovatelem internetového obchodu a zároveň prodávajícím se rozumí Jakub Úradník, IČ: 06719139, se sídlem Renčova 1668/17, 621 00, Brno a místem podnikání Renčova 1668/17, 621 00, Brno. Kupujícím se rozumí spotřebitel nebo podnikatel, jak jsou definováni platnou právní úpravou. 

II. Informace

1. Veškeré uváděné ceny jsou smluvní, konečné a jsou prezentovány včetně všech daní (např. DPH) a poplatků, kromě nákladů na dodání zboží. V případě chybně uvedené ceny prodávající postupuje podle III.3.

2. Informace o přijímaných způsobech platby:

a) platba dobírkou při převzetí od dopravce

b) platba bankovním převodem

3. Obecné informace

Dodání zboží probíhá prostřednictvím České pošty s.p. anebo dopravce PPL podle podmínek uvedených v IV.2.

Přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou není přijetím nabídky.

Potvrzení obsahu smlouvy uzavřené v jiné než písemné formě, které vykazuje odchylky od skutečně ujednaného obsahu smlouvy, nemá právní účinky.

Převzetí nevyžádaného plnění ze strany kupujícího neznamená přijetí nabídky.

Fotografie uvedené na stránkách obchodu odpovídají prodávanému zboží.

Spotřebitel se může se stížnostmi obrátit na orgán dohledu nebo státního dozoru, kterým je Česká obchodní inspekce.

 

III. Uzavření smlouvy

1. Informace o zboží a ceně v internetovém obchodě

Veškeré informace uváděné v internetovém obchodě www.30letavalka.cz týkající se ceny, vlastností, jakosti či provedení zboží a jeho množství nejsou závazné v tom smyslu, že tvoří pouze podklad pro učinění návrhu na uzavření smlouvy (nabídky) kupujícím. Informace uvedené v internetovém obchodě proto nejsou návrhem na uzavření smlouvy (nabídkou). Návrhem na uzavření smlouvy se rozumí objednávka odeslaná kupujícím prostřednictvím internetového objednávkového formuláře. Podmínkou platné elektronické objednávky je vyplnění veškerých požadovaných  údajů a náležitostí uvedených v objednávkovém formuláři, jakož i obeznámení se a souhlas s těmito obchodními podmínkami.

2. Postup uzavření smlouvy

Až do odeslání objednávky může kupující zkontrolovat a měnit vstupní údaje, které do objednávky vložil. Závaznou objednávku (návrh na uzavření smlouvy) odeslanou kupujícím prodávající bezodkladně zpracuje a potvrdí kupujícímu elektronicky (na uvedenou emailovou adresu) její přijetí. Toto potvrzení není akceptací návrhu na uzavření smlouvy. Akceptací návrhu na uzavření smlouvy je odpověď, kterou zašle prodávající kupujícímu elektronicky (na uvedenou emailovou adresu) po zpracování a potvrzení objednávky. Prodávající v akceptaci nesmí činit dodatky nebo odchylky od obsahu objednávky, vyjma případu špatně uvedené částky tvořící cenu. Okamžikem doručení akceptace kupujícímu je smlouva uzavřena. Za případné chyby při přenosu dat nenese prodávající odpovědnost.

Přílohou potvrzení objednávky je znění obchodních podmínek včetně Reklamačního řádu platné ke dni, kdy s nimi kupující v objednávce vyslovil souhlas.

Uzavřená kupní smlouva je Prodávajícím archivována za účelem jejího úspěšného splnění v elektronické formě po dobu 5 let a není přístupná třetím nezúčastněným osobám.

3. Postup v případě chybně uvedené ceny

V případě, že u objednaného zboží je v internetovém obchodě uvedená chybná cena, prodávající v odpovědi na objednávku uvede správnou cenu. Taková odpověď je protinabídkou a k uzavření smlouvy se vyžaduje, aby kupující potvrdil novou částku elektronicky, tj. na emailovou adresu info@30letavalka.cz. Doručením takového potvrzení prodávajícímu je smlouva uzavřena. Kupující v tomto potvrzení nesmí činit další dodatky nebo odchylky.

 

IV. Smlouva

1. Kupní smlouvou se prodávající zavazuje, že Kupujícímu odevzdá objednané zboží a umožní mu nabýt vlastnické právo k němu, a Kupující se zavazuje, že zboží převezme a zaplatí kupní cenu.

2. Platba a výhrada vlastnického práva

Kupující zaplatí kupní cenu před převzetím zboží převodem na bankovní účet Prodávajícího, anebo hotově při převzetí zboží. Kupující nabude vlastnické právo k věci teprve úplným zaplacením kupní ceny.

3. Dodání

Dodání zboží probíhá prostřednictvím České pošty s.p., dopravce DPD, osobním vyzvednutím v Brně. Náklady na dodání zboží činí:

a) doprava Českou poštou s.p. od 169kč.

b) doprava DPD 159kč.

c) osobní vyzvednutí v Brně 0kč.

Dodací lhůta začíná v případě, že Kupující platí hotově při převzetí zboží, běžet ode dne uzavření kupní smlouvy. V ostatních případech začíná dodací lhůta běžet od úplného zaplacení kupní ceny, tj. od připsání příslušné částky na účet Prodávajícího. Délka dodací lhůty je stanovena v internetovém obchodě u příslušného zboží, přičemž se započítávají pouze pracovní dny. V případě, že objednané zboží není možné dodat v uvedené lhůtě, Prodávající o tom Kupujícího o tom neprodleně informuje a stanoví náhradní lhůtu dodání. Ta musí být kupujícím schválena.

Má-li být zboží zvláštním způsobem zabaleno, musí to být vždy výslovně ujednáno.

Faktura vystavená na základě kupní smlouvy mezi Prodávajícím a Kupujícím slouží zároveň i jako daňový doklad a dodací list. Fakturu i další doklady doručí prodávající kupujícímu nejpozději do dvou dnů od převzetí zboží.

4. Postup v případě prodlení kupujícího s převzetím věci

Prodávající v případě prodlení Kupujícího využije práva na svépomocný prodej věci, přičemž výtěžek z prodeje zašle Kupujícímu způsobem zvoleným pro platbu kupní ceny.

 

V. Odpovědnost prodávajícího

1. Požádá-li o to kupující, potvrdí mu prodávající elektronicky (na uvedenou emailovou adresu), v jakém rozsahu a po jakou dobu trvají jeho povinnosti z vadného plnění a, je-li to nutné, jakým způsobem může kupující práva z nich uplatnit.

2. Vadné plnění

Následující ustanovení se nevztahují na případy, kdy Kupujícím je podnikatel a při uzavření smlouvy je z okolností zřejmé, že se koupě týká také jeho podnikatelské činnosti, pokud není uvedeno jinak.

Prodávající odpovídá Kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Vadami se zejména rozumí to, že zboží nemá smluvené vlastnosti, nehodí se k účelu, který žádal kupující nebo ke kterému se věc daného druhu obvykle používá, neodpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy, je v neodpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti, nevyhovuje požadavkům právních předpisů.

Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí. To neplatí

  1. u zboží prodávaného za nižší cenu, pokud se týče té vady, pro kterou byla nižší cena ujednána;
  2. pro opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním;
  3. u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí Kupujícím;
  4. vyplývá-li to z povahy věci, zejména zuživatelného zboží, kde se vyznačí doba nejkratší trvanlivosti, popřípadě, u zboží podléhajícímu rychlé zkáze, doba, po kterou lze použít.

24měsíční dobu může Prodávající jednostranně zkrátit v případě použitého spotřebního zboží na 12 měsíců.

Právo z vadného plnění Kupujícímu nenáleží, pokud před převzetím zboží věděl, že věc má vadu, anebo pokud Kupující vadu sám způsobil.

3. Nároky kupujícího

Je-li zboží vadné, kupující může požadovat i dodání nového zboží bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti věci, může kupující požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující právo na bezplatné odstranění vady.

Právo na dodání nové věci, nebo výměnu součásti má kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má kupující i právo od smlouvy odstoupit.

Neodstoupí-li kupující od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nové věci bez vad, na výměnu její součásti nebo na opravu věci, může požadovat přiměřenou slevu. Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy spotřebiteli působilo značné obtíže.

Má-li zboží vadu, z níž je prodávající zavázán (článek V.), a jedná-li se o věc prodávanou za nižší cenu nebo o věc použitou, má kupující místo práva na výměnu věci právo na přiměřenou slevu.

4. Uplatnění práva z vady neboli postup reklamace

Kupující je povinen Prodávajícímu bezodkladně poté, co zjistí vadu, tuto oznámit a uplatnit práva z takové vady. Učiní tak prostřednictvím telefonického kontaktu (tel. 777 549 869 anebo tel. 778 006 994) anebo prostřednictvím emailu info@30letavalka.cz. Je-li však v potvrzení o rozsahu odpovědnosti za vadné plnění (článek V.) uvedena jiná osoba určená k opravě, která je v místě prodávajícího nebo v místě pro kupujícího bližším, uplatní kupující právo na opravu u toho, kdo je určen k provedení opravy. Osoba takto určená k opravě provede opravu ve lhůtě dohodnuté mezi prodávajícím a kupujícím při koupi věci.

Kupující sdělí při uplatnění práva z vady Prodávajícímu, jaký nárok (článek V.2.) si zvolil. Zboží zašle či jinak doručí prodávajícímu na adresu Vendisto s.r.o, Slovinská 3, 612 00 Brno, případně osobě určené k opravě. Zboží by mělo být při přepravě zabaleno ve vhodném obalu, aby nedošlo k jeho poškození, mělo by být čisté a kompletní.

Prodávající bezodkladně, nejpozději do tří pracovních dnů, rozhodne o přijetí/zamítnutí reklamace a toto rozhodnutí elektronicky zašle kupujícímu. V případě zamítnutí reklamace rozhodnutí odůvodní a trvá-li Kupující přesto na svém stanovisku, nechť přesvědčivě prokáže, že jde o vadu, za kterou Prodávající odpovídá.

Reklamace včetně odstranění vady bude vyřízena ve lhůtě, která běží od předání/doručení zboží prodávajícímu nebo do místa určeného k opravě a která činí 30 dní, nebyla-li dohodnuta lhůta delší. O vyřízení reklamace informuje Prodávající Kupujícího elektronicky. Je-li lhůta překročena, může Kupující odstoupit od smlouvy.

5. Práva a povinnosti související s reklamací

V případě oprávněné reklamace náleží kupujícímu náhrada účelně vynaložených nákladů spojených s jejím uplatněním.

 

VI. Odstoupení od smlouvy

1. Odstoupení od smlouvy spotřebitelem

Veškeré informace spojené s právem spotřebitele odstoupit od smlouvy jsou uvedeny ve Vzorovém poučení o možnosti odstoupení od smlouvy.

Spotřebitel může od smlouvy odstoupit pomocí Vzorového formuláře pro odstoupení od smlouvy.

 

VII. Ochrana osobních údajů a dalších informací

Veškeré údaje získané v souvislosti s uzavřením smlouvy jsou důvěrné. Osobní údaje pak podléhají zvláštní ochraně a budou použity pouze k uskutečnění plnění smlouvy prodávajícího s kupujícím, případně marketingových akcí prodávajícího, a nebudou jinak zveřejněny ani poskytnuty třetí osobě, s výjimkou smluvních dopravců za účelem dodání zboží či osob zprostředkujících platební styk, pokud se týče objednaného zboží. Kupující souhlasí s tím, aby poskytnuté osobní údaje byly prodávajícím k uvedeným účelům zpracovávány a uchovávány v souladu se zákonem č. 101/2000, o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Kupující má právo vyžádat si, jaké údaje o něm prodávající eviduje, a je oprávněn tyto údaje měnit, případně písemně vyslovit nesouhlas s jejich zpracováváním – v takovém případě prodávající ukončí zpracovávání dat kupujícího a data odstraní z databáze. Dozor nad ochranou osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů.

Prodávající umožní nákup bez registrace v internetovém obchodě, přičemž údaje neregistrovaných kupujících využije pouze k plnění předmětu smlouvy, nikoliv k marketingovým či obchodním účelům.

Prodávající je oprávněn zasílat kupujícímu vlastní obchodní sdělení, a to do doby, než kupující prodávajícímu sdělí, že zasílání chce ukončit. Toto sdělení kupující může učinit i elektronicky na adresu info@30letavalka.cz, aniž by mu tím vznikly jakékoliv náklady.

 

VIII. Řešení sporů

1. Prodávající se zavazuje, že veškeré právní spory plynoucí ze smluv s kupujícím bude primárně řešit mimosoudní cestou. K tomuto bude aktivně komunikovat s druhou spornou stranou a využije možnosti služby INEF řešení sporů (www.inef.cz).

2. Kupující, který je spotřebitelem (viz I.), se může za účelem mimosoudního řešení sporu obrátit na Českou obchodní inspekci, a to v souladu s § 20n až § 20y zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

           

IX. Závěrečná ustanovení

Veškeré právní vztahy a případné soudní spory, které vzniknou na základě smlouvy mezi Prodávajícím a Kupujícím, se řídí právem České republiky a budou řešeny příslušnými soudy České republiky.

Prodávající prohlašuje, že svoji podnikatelskou činnost zaměřuje výlučně na Českou republiku.

Smlouva je uzavírána v českém jazyce. Pokud vznikne pro potřebu kupujícího překlad textu smlouvy, platí, že v případě sporu o výklad termínů rozhoduje výklad podle českého jazyka. Totéž platí pro tyto VOP.

Tyto VOP jsou účinné ke dni 15. 3. 2016 a nahrazují předcházející obchodní podmínky platné a účinné pro nákup v internetovém obchodě.